Gian hàng
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn (0) Đóng lại
Số lượng: 0 - Tổng tiền: 0đ
Điện thoại: 0941677968
Địa chỉ: Nha Trang
𝐕𝐨̃ 𝐆𝐢𝐚 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 "𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐, 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ: 𝐵𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̂́,𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔,𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛... 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ. 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔. 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ. 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ. 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝. 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝. 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, đ𝑜̂̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡." 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: -𝟎𝟗𝟒𝟏𝟔𝟕𝟕𝟗𝟔𝟖- 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐮́𝐜 & 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 - 𝐕𝐨̃ 𝐆𝐢𝐚 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐯𝐨𝐠𝐢𝐚.𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬.𝐬𝐢𝐭𝐞